1 Hướng dẫn tra cứu thông tin thuyền viên

     Để tra cứu được thông tin thuyền viên người sử dụng (NSD) nhấn tab “Tra cứu thuyền viên”  quy trình tra cứu gồm các bước như sau:

     Bước 1: NSD nhập 1 trong 4 tiêu chí sau:

·         Số hộ chiếu

·         Họ tên

·         Ngày sinh

·         Số CMTND

      Bước 2: NSD nhập mã xác nhận

      Bước 3: Nhấn nút 'Tra cứu'

      Bước 4: Khi tra cứu có thông tin thuyền viên -> bấm link vào tên TV để xem thông tin các loại giấy tờ của TV đó.